Algemene voorwaarden

FOOTBALL DIRECT SHOTS
01-08-2023

1: Toepasselijkheid
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane mondelinge en schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding formulieren.

1.2: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind of trainer die zich heeft aangemeld voor onze cursussen. Met name wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2: Aanmelding en Inschrijving
2.1: Aanmelding voor deelname aan FOOTBALL DIRECT SHOTS activiteiten voor zowel deelnemers/spelers dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website.

2.2: Met deze inzending van het inschrijfformulier bevestigd de afzender dat hij of zij zich heeft opgegeven voor deelname aan een FOOTBALL DIRECT SHOTS activiteit voor de betreffende locatie waarvoor is ingeschreven.

2.3: Digitale bevestiging van inschrijving volgt direct na het moment van inschrijven.

2.4: Bij een te gering aantal deelnemers voor de deelnemers/spelers cursussen kan de cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen bericht per e-mail/app.

2.5: De mogelijkheid bestaat ook indien mogelijk dat u op een andere locatie zou kunnen deelnemen.

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure
3.1: Na de proefles kunt u kiezen uit de FOOTBALL DIRECT SHOTS pakketten.

3.2: Bij deelname aan FOOTBALL DIRECT SHOTS dient de volgende training in een keer te worden voldaan bij een strippenkaart, losse lessen en privélessen.

3.3: Betaling dient via de bank over geschreven te worden.

4: Uitschrijving en Administratiekosten
4.1: In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich 24 uur van tevoren af te melden bij FOOTBALL DIRECT SHOTS. Afmelding gaat d.m.v. de telefoon en een mailbericht via info@footballdirectshots.nl. Is dit niet 24 uur van tevoren aangegeven, dan wordt er een les in rekening gebracht bij een losse les. Bij een strippenkaart wordt er een les afgeschreven.

4.2: De cursusdagen/trainingen gaan in principe altijd door, maar FOOTBALL DIRECT SHOTS behoudt zich het recht tot het eventueel laten vervallen van een cursusdag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere cursusdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of via de website op de hoogte stellen.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag
5.1: FOOTBALL DIRECT SHOTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: FOOTBALL DIRECT SHOTS is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de cursus is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.6: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit gedrag niet correct, dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek gaan en indien nodig de deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van de reeds betaalde deelnemersbijdrage.

6: Kleding
6.1: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.2: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij FOOTBALL DIRECT SHOTS de mogelijkheid heeft, echter is dit niet verplicht.

7: Trainers
7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door FOOTBALL DIRECT SHOTS en de KNVB.

7.2: De trainers worden voor een vaste groep ingedeeld.

7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

8: Multimedia
8.1: FOOTBALL DIRECT SHOTS behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor SocialMedia, website, flyers, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers hebben geen bezwaar tegen het nemen van foto’s en/ of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen ervoor zorgen dat de productie dan verwijderd wordt.

9: Klachten 
9.1: Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit- mede om eventuele schade te beperken- direct of zo snel mogelijk.

9.2: Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u dit direct na constatering schriftelijk te richten aan: info@footballdirectshots.nl

9.3: Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten

10: Disclaimer
10.1: FOOTBALL DIRECT SHOTS en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan door het volgen van de activiteiten van FOOTBALL DIRECT SHOTS of toepassing van de behandelde oefenstof. FOOTBALL DIRECT SHOTS bepaald welke aanmeldingen er wel of niet geaccepteerd worden zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

FOOTBALL DIRECT SHOTS, gevestigd te Almere, Nederland.
AANMELDEN